addEventListener("load", function () { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar() { window.scrollTo(0, 1); }

สิ่งที่สมาคมดำเนินการ

จัดการแข่งขันเรือเร็ว

จัดแข่งกีฬาเรือเร็วเพื่อพัฒนาวงการเรือเร็วและสรรหานักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันกับนานาชาติ.

ฝึกอบรมนักกีฬา

จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับนักกีฬาของสมาคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา.

ฝึกอบรมผู้ตัดสิน

จัดฝึกอบรมเทคนิคกฏกติกาและมายาทให้กับผู้ตัดสินเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและแม่นยำในการตัดสินการแข่งขัน.

ฝึกอบรมบุคลากร

พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายของทางสมาคมเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ.

ข้อมูลข่าวสาร

สารจากผู้บริหารสมาคม

ขอรับข่าวสารจากทางสมาคม !